tmbe nide

Velkmes skapis Medkoe.pdf

Velkmes skapis ir lokālās ventilācijas ierīce, kuras uzbūve un dizains ir veidots tā, lai pasargātu personālu no bīstamu gāzu, izgarojumu vai putekļu iedarbības, novēršot to izplatības iespēju telpā. Eiropā spēkā esošajos normatīvajos aktos velkmes skapju ražotājiem ir noteiktas prasības, kam jānodrošina personāla maksimāla drošība. Latvijā akceptētās, velkmes skapjiem piemērojamās prasības ir iekļautas Eiropas Standartā EN 14175, kas sastāv no sešām daļām:

1. daļa: Izmantotie jēdzieni - vārdnīca

2. daļa: Drošuma un veiktspējas prasības – velkmes skapja drošuma nodrošināšanai nepieciešamās galvenās uzbūves un drošības prasības

3. daļa: Tipu testēšana. Velkmes skapja drošumu apliecinošie testi. Testi tiek veikti atbilstoši akreditētās testēšanas laboratorijās. Uz vietas šādi testi netiek veikti.

4. daļa: Testēšana uz vietas. Testa uzdevums ir pārliecināties, ka velkmes skapis ir pareizi uzstādīts un nodrošina personāla atbilstošu aizsardzību. Testa rezultātam ir jāapliecina, ka velkmes skapis kopā ar telpas un ēkas ventilācijas sistēmu ir drošs izmantošanai.

tmbekappide testimine i

tmbekappide testimine ii

5. daļa: Uzstādīšanas un uzturēšanas ieteikumi. Sniedz norādījumus par velkmes skapja ieteicamo novietošanas vietu telpā.

6. daļa: Velkmes skapji ar maināmu gaisa caurplūdumu. Sniedz norādījumus par velkmes skapja un tā ventilācijas vadības, regulēšanas un kontroles sistēmas kā vienota veseluma izveidi un ekspluatāciju ar mērķi nodrošināt drošu un enerģiju taupošu izmantošanu. Atbilstoši šajā nodaļā noteiktajām prasībām velkmes skapim ir jābūt testētam tam akreditētā testēšanas laboratorijā un aprīkotam ar VAV ventilācijas vārstu un sistēmu.

Lai sniegtu pārskatu par prasībām, kas ir tieši saistītas ar darbinieku drošības aspektiem, aplūkosim tuvāk 2. un 6. daļas galvenos punktus. Velkmes skapju platuma solim ir jābūt 100 mm, priekšroka dodama pamatizmēriem 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, kā arī platajiem modeļiem 2100 mm un 2400 mm.

Velkmes skapju dziļumam ir jābūt robežās no 600 mm līdz 1200 mm. Darbvirsmas augstums nedrīkst pārsniegt 900+50 mm, ieteicamais augstums no grīdas 0 mm, 500 mm, 720 mm un 900 mm ar pielaidi ±50 mm.

Velkmes skapju dizainam ir jābūt veidotam tā, lai tas nodrošinātu, ka:

  • no velkmes skapja telpā nenoplūstu bīstamā koncentrācijā vai daudzumā gaisu piesārņojošas vielas;
  • sprādzienbīstamas vai vidi piesārņojošas gāzes tiktu efektīvi aizvadītas no darbvirsmas zonas;
  • priekšējais stikls pasargātu operatoru no šļakatām un lidojošām daļiņām.

Velkmes skapjiem ir jābūt izgatavotiem no materiāliem, kas ir izturīgi pret lietošanas procesā iespējamu mehānisku, ķīmisku un termisku iedarbību. Materiāli nedrīkst būt viegli uzliesmojoši. Atkarībā no darba specifikas darbvirsmu un velkmes skapju sienu izgatavošanai tiek izmantoti dažādi materiāli.

Stikla detaļām, kuru izmērs ir 0,1 mm, kā arī visām detaļām, kas atrodas mazāk nekā 900 mm augstumā virs grīdas līmeņa, ir pilnībā jāatbilst EN_1200:2002 2B vai 2C tipam noteiktajām prasībām.

Priekšējai bīdāmajai vērtnei ir jābūt veidotai no caurspīdīga materiāla, kas nodrošina optimālu aizsardzību ar materiālu izmantošanu saistītu negadījumu gadījumā.

Velkmes skapja rāmim ir jāatbilst standartā EN 13150:2001noteiktajām, uz laboratoriju darbgaldiem attiecināmajām prasībām.

Velkmes skapju iekšējai telpai ir jābūt norobežotai ar sāna sienām, aizmugurējo sienu, priekšējo sienu, kas aprīkota ar bīdāmu vērtni, griestiem un darbvirsmu. Sānu sienās nedrīkst būt uz telpu atveramu lūku. Starp velkmes skapjiem esošajām atverēm un vadu izvadiem ir jābūt noslēdzamiem.

Darbvirsmai ir jābūt līdzenai un ar paaugstinātu priekšējo malu. Ieteicama būtu paaugstināta mala pa visu darbvirsmas perimetru. Darbvirsmas slodzes izturības rādītājam ir jābūt vismaz 2000N uz 120x120 mm virsmas laukumu.

Velkmes skapju konstrukcijai un aprīkojumam ir jānodrošina netīšu sprādzienu radīto viļņu spēka slāpēšanu (piem., viegli atdalāms sektors, kas sprādziena gadījumā tiek aizmests drošā virzienā), tādējādi pasargājot operatoru no iespējamajām sekām. Visbiežāk šo funkciju pilda velkmes skapja iekšējā apgaismojuma ierīce, kas nav stingri nostiprināta pie skapja griestiem. Sprādziena gadījumā sprādziena vilnis tiek virzīts virzienā uz augšu.

Velkmes skapju bīdāmo vērtņu augstumam ir jābūt viegli regulējamam. Ieteicamais darba atveres izmērs ir 500 mm un tas nedrīkstētu pārsniegt 600 mm. Šim izmēram ir jābūt skaidri atzīmētam un ir jābūt uzstādītam ierobežotājam, kas novērš vērtņa netīšu atvēršanu vairāk par pieļaujamo augstumu. Šāds aizsargmehānisms nodrošina, ka, strādājot pie velkmes skapja ar atvērtu priekšējo vērtni, vidēja auguma cilvēka acis ir aizsargātas pret iespējamām traumām. Tāpat velkmes skapja priekšējam stiklam ir jābūt aprīkotam ar aizsargapmali šķidruma uztveršanai un skapja iekšpusē izvietotu šķidruma novadīšanas kanālu, kas ļauj izsargāties no uz stikliem izšļakstīto šķidrumu vai tvaika kondensāta pilēšanas uz operatora rokām vai telpas grīdas.

Šāda aprīkojuma nav Walk-In tipa un velkmes skapjiem ar zemu darbvirsmu. Velkmes skapja bīdāmā vērtņa piekares mehānismam ir jābūt veidotam tā, lai tas izslēgtu vērtņa nokrišanas iespēju viena turošā elementa bojājuma gadījumā. Bīdāmajam vērtnim ir vertikālā virzienā jākustas vienmērīgi un bez lielākas spēka pielietošanas: viena stikla vērtņa gadījumā max nepieciešamais iedarbības spēks var būt 30N, kombinēto stiklu gadījumā - max 50N. Lai novērstu korozijas veidošanās iespēju, piekares mehānismos nav atļauta nepārklātas tērauda troses izmantošana. Vēlams izmantot plastikāta siksnas, kurās ir iekausētas tērauda troses. Gadījumā, ja velkmes skapis tiek aprīkots ar automātisku, elektrisku vērtņa pacēlāju, tam ir jābūt nodrošinātai arī rokas vadības iespējai. Automātiskās kustības ātrums nedrīkst pārsniegt 0,5 m/s. Elektriskajiem bīdāmajiem vērtņiem tiek piemērotas standartu EN 291-1 ja EN 292-2 prasības. Bīdāmā vērtņa izmērs un novietojums nedrīkst apdraudēt lietotāju, ierobežojot pārredzamību vai traucējot piekļūšanu darba telpai.

aalarmVelkmes skapjiem ir jābūt aprīkotiem vismaz ar audio-vizuālo trauksmes sistēmu, kas brīdina par bīdāmā vērtņa atvēršanu virs pieļaujamās normas robežas. Tāpat ir jābūt uzstādītam gaisa plūsmas ātruma indikatoram, kas signalizē lietotājam par nepietiekamu gaisa nosūci un vajadzības gadījumā regulē no velkmes skapja izvadāma un telpā iepūšamā gaisa apjomu, nodrošinot droša darbības režīma atjaunošanu. Akustiskajai trauksmes signalizācijai var būt paredzēta izslēgšanas iespēja pēc trauksmes signāla nodošanas. Vizuālajai signalizācijai bieži vien tiek izmantots luksofora princips : zaļā gaisma – droši, dzeltenā - uzmanību, sarkanā - bīstami.

Dažādu komunikāciju izvadiem ir jābūt izvietotiem skapja darba telpā, bet to vadībai jānotiek ārpus skapja darba telpas. Degošu gāzu komunikāciju sistēmām ir jābūt aprīkotām ar drošības krāniem, kas nodrošina gāzes plūsmas pārtraukšanu negadījuma gadījumā. Darbojoties ar degošām gāzēm, ir jāievēro arī citas valstī spēkā esošās, uz konkrēto jomu attiecināmās normatīvo aktu prasības. Atbilstoši standarta EN 13792 (Colour coding of taps and valves for use in laboratories) prasībām visām komunikācijām ir jābūt marķētām ar tām noteikto krāsu un simbolu.

 

detailabzuege 0586

Visām elektrības kontaktligzdām vajadzētu būt novietotām ārpus skapja darba telpas. Ja darba telpā izmantojamās aparatūras specifikas dēļ šo prasību nav iespējams ievērot, ir jābūt iespējai izslēgt elektrības padevi ārpus velkmes skapja darba telpas. Ja kontaktligzdas ir novietotas zem darbvirsmas līmeņa, tad tām ir jābūt pasargātām no saskares ar šķidrumiem iespējamas šķidrumu noplūdes gadījumā, kā arī jāatbilst vismaz standarta EN 60529 noteiktajai aizsardzības klasei IP-44.

Apgaismojumam ir jāatbilst standarta 14175-3:2003 9. punktā noteiktajām prasībām. Ir jābūt veiktiem apgaismojuma intensitātes mērījumiem, kas tiek fiksēti aktā. Apgaismojuma mērījumi ir jāveic vismaz 8 vietās uz vienu kvadrātmetru. Minimālajai gaismas intensitātei uz velkmes skapja darba virsmas ir jābūt 600 luksiem. Gaismekļiem ir jābūt izvietotiem ārpus velkmes skapja darba telpas un tiem jābūt norobežotiem no telpas ar gaismu caurlaidīgu stikla paneli. Atļauts izmantot vienīgi sprādziendrošus gaismekļus.

VAV (Variable Air Volume) sistēmas galvenais uzdevums ir kontrolēt un regulēt izvadāmā gaisa daudzumu pie dažādiem velkmes skapja priekšējā vērtņa novietojuma stāvokļiem, nodrošinot strādājošā personāla maksimālu aizsardzību un minimālu enerģijas patēriņu. Ņemot vērā apstākli, ka velkmes skapju lietderīgais darba laiks ir tikai 5%, no enerģijas taupīšanas aspekta ir ļoti būtiski, lai velkmes skapis nedarbotos nepārtraukti maksimālas jaudas režīmā. Tādēļ tam ir jābūt aprīkotam ar sistēmu, kas ļauj kontrolēt un regulēt gaisa apmaiņas intensitāti. Minimālajai gaisa izvadei tomēr ir jādarbojas visu diennakti gadījumos, ja laboratorijas ventilācija daļēji vai pilnībā notiek caur velkmes skapi. Velkmes skapjus nav ieteicams izmantot dažādu materiālu uzglabāšanai. Tam ir paredzēti speciāli ventilējamie ķīmisko vielu uzglabāšanas skapji, kas ir ievērojami lētāki. Mūsdienīgās laboratorijās gaisa izvade no telpas pārsvarā notiek caur velkmes skapjiem. Turklāt ventilācijas sistēmas ir iespējams darbināt dažādos režīmos (dienas, nakts, mainīgais un brīvdienu).

Ideālā gadījumā gaisa pilnīga nomaiņa laboratorijā notiek katras 5 minūtes, tas nozīmē - gaiss tiek nomainīts 12 reizes stundā. Parasti šis rādītājs tomēr ir 8 ACH (air change per hour) aktīvajā darba laikā un 4 ACH – nakts stundās un nedēļas nogalēs.

Nosacīti var rēķināt, ka gaisa apmaiņas intensitātes rādītāja norma ir 25m3/uz vienu m2 grīdas laukuma stundā.

 

VS- 1200mm

VS-1500mm

VS-1800mm

VS-2100mm

VS-2400mm

Velkmes skapja min. gaisa apmaiņa m3/s, priekšējā vērtņa atvērums 500 mm

480

116 l/sec

600

166 l/sec

720

200 l/sec

840

233 l/sec

960

266 l/sec

Velkmes skapja min. gaisa apmaiņa m3/s, priekšējais vērtnis aizvērts

200

55 l/sec

200

200

200

200

Walk-In tipa velkmes skapja min. gaisa apmaiņa m3/h

720

200 l/sec

900

250 l/sec

1080

300 l/sec

1260

350 l/sec

1440

400 l/sec

Energotaupīgi velkmes skapju konstrukcijas risinājumi

  • VAV vārsts ar automātisko vadību
  • Priekšējā vērtņa kustības indikators. Velkmes skapja priekšējais vērtnis automātiski aizveras, ja tā priekšā kādu laiku nenotiek kustība.

Lai iegūtu informāciju par ATEX velkmes skapjiem, raksti mums uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..