IMG 20191031_173117

      •    Medkoe tõmbekapi peamised parameetrid:

Valmistatud EVS-EN14175 nõuete kohaselt. Standard laiused 1200, 1500, 1800 ja 2100 mm. Standard kõrgused 2400 ja 2700 mm. Kooli tõmbekapid võivad olla erinevate mõõtudega

Külgpaneeli integreeritud puute tabloo

Tõmbekapid tarnitakse ainult koos normile vastava ohutusautomaatikaga: audio-visaalne alarm kui äratõmme ei ole piisav, tablool hakkab vilkuma kollane tuli kui esiaken on avatud rohkem kui 500 mm, reaalajas õhuhulga mõõtmine, valgustuse sisselülitamine tabloolt, äratõmbe ventilaatori käivitamine tõmbekapi tabloolt, Vmax funktsioon, tõmbekapi tabloolt on võimalik sisse-väljalülitaja maja poolset VAV klappi

Tõmbekapi esiaken on raamiga. Kasutaja ohutust arvestades ei tarnita seadmeid kus esiakna asemel on ainult liikuv esiklaas

Esiaknal on 2-3 horisontaalselt liigutatavat akent

Võimalik eriotstarbelised tõmbekapid: ATEX, suurenenud kuumuse või kemikaalide aurudega töötamiseks. Erinevad materjalid , sisevooderdused ja lisaseadmed

Energiasäästlikud tõmbekapid koos esiakna automaatse ülesse ja alla liikumisega: Fume Hood front sach moving

Paigalduse järgselt igale tõmbekapile testprotokoll koos reaalsete õhuhulkadega

 

 

Tõmbekapp_labor  Vetokaappi  velkmes_skapis  

Tõmbekapp on kohtventilatsiooni seade, mis oma ehituselt on disainitud ja teostatud kaitsmaks personali ohtlike gaaside, aurude või tolmu eest selle levimise tõkestamisel ruumi. Nõuded, mis on esitatud tõmbekapi tootjatele lähtudes Euroopas kehtivatest normidest ning mis peavad tagama personali suurima ohutuse. Tõmbekappidele esitatavad nõuded on väljendatud Eestis heakskiidetud ja vastuvõetud Euroopa Standardiga EVS_EN_14175, mis koosneb kuuest osast:

Osa 1: Kasutatavad terminid - sõnaraamat

Osa 2: Turvalisus ja teostusnõuded - Peamised tõmbekapi ohutuse tagamise ehituslikud ja turvanõuded

Osa 3: Tüübi testmeetodid. Testid mis kinnitavad tõmbekapi ohutuse. Testid viiakse läbi vastavates akrediteeritud testlaborites. Kohapeal ei tehta.

Osa 4: Paigalduse järgne kohapealne testimine. Peab kinnitama, et tõmbekapp on korrektselt ja personali kaitsval moel paigaldatud. Kinnitab et tõmbekapp koos ruumi ja hoone ventilatsiooniga on ohutu kasuta.

tmbekappide testimine i

tmbekappide testimine ii

Osa 5: Soovitused paigaldamiseks ja teenindamiseks. Annab juhised kuhu on soovitav tõmbekappi ruumis paigutada.

Osa 6: Muutuva õhuvooluga tõmbekapid. Annab juhised tõmbekapile ja tema ventilatiooni juhtimis- muutmis-ja kontrollisüsteemile kui ühtsele tervikule, mis tagab ohutu ja energiat säästva kasutamise. Sellele osale vastav tõmbekapp peab olema testitutud akrediteeritud testlaboris koos vastava VAV ventilatsiooni klapi ja süsteemiga.

Andmaks ülevaadet nõuetest, mis on seotud otseselt töötaja turvalisusega, peatume osade 2 ja 6 põhipunktidel.

Tõmbekappide laiusmõõdu samm peab olema 100mm, eelistusega põhimõõte 1200mm , 1500mm,1800mm ja suured laiused 2100mm ja 2400 mm. Tõmbekappide sügavusmõõt peab olema vahemikus 600mm ja 1200mm. Tööpinna kõrgus ei tohi ületada 900 +50 mm, soovituslike kõrgustega põrandast 0mm, 500mm, 720mm ja 900mm tolerantsiga ± 50mm.

Tõmbekapid peavad olema disainitud selliselt, et:

  • Ohtliku kontsentratsiooniga või koguses õhusolev saastus ei lekiks tõmbekapist ruumi;
  • Plahvatusohtlikud või keskkonda saastavad gaasid saaksid efektiivselt eemaldatud tööpinna kohalt;
  • Operaator oleks kaitstud esiklaasiga pritsuvate ja lenduvate osakeste eest;

Tõmbekapid peavad olema valmistatud materjalidest, mis on vastupidavad mehhaanilistele, keemilistele ja termilistele mõjutustele mis võivad ette tulla kasutuse käigus ning mitte kergestisüttivad. Sõltuvalt töö iseloomule kasutatakse erinevaid tööpinna ja tõmbekapi siseseinte materjale.

Klaasi komponendid suurusega ? 0,1mm ja iga osa, mis on vähem kui 900mm põrandapinnast, peavad täielikult vastama EN_1200:2002, tüüp 2B või tüüp 2C nõuetele.

Eesmine lükeandaken peab olema läbipaistev ning materjalist mis annab optimaalse kaitse õnnetusjuhtumi korral käitlevate materjalidega.

Tõmbekappide alusraamistik peab vastama nõuetele, mis tulenevad laboratooriumi töölaudadele esitatud nõuetest ning on määratletud normiga EVS-EN 13150:2001.

Tõmbekappide töökamber peab olema ümbritsetud külgseintega, tagaseinaga, lükandaknaga esiseinaga, laega ja tööpinnaga. Külgseintes ei tohi olla ruumiavanevaid luuke. Avad ja juhtme läbiviigud tõmbekappide vahel peavad olema suletavad.

Tööpind peab olema tasapinnaline ning kõrgendatud äärisega esiservas. Soovitav on kõrgendatud tööpinna ääris ümberringi kõikidel külgedel. Tööpind peab taluma koormust min. 2000N alal 120x120mm ilma kahjustuste või deformatsioonita.

Tõmbekappidel peab olema rakendatud meetmed juhuslikust plahvatusest tingitud lööklaine leevendamiseks (näiteks kergesti eemalduv sektor, mis paiskub ohutus suunas), et kaitsta operaatorid sellest tulenevate tagajärgede eest. Kõige sagedamini on selleks tõmbekapi sisevalgusti, mis ei ole lakke tugevalt fikseeritud. Plahvatuse korral suundub lööklaine ülesse.

TablooTõmbekappide lükandakna kõrgus peab olema kergesti muudetav. Soovituslik tööava peaks olema 500mm ning ei tohiks ületada 600mm. See mõõt peab olema selgesti märgistatud ning varustatud tõkestiga, mis piirab juhusliku tööava lubatud kõrguse avanemise. Selline kaitsemehhanism tagab olukorra, et avatud esiakna korral on tava pikkusega inimesel silmad kaitstud tõmbekapi esiklaasiga. Samuti peab olema esiklaasil vedelikkude kogumise ääris ja ärajuhtimis kanal sisepoolel, takistamaks klaasile pritsunud vedelike või aurude nõrgumist operaatori kätele või ruumi põrandale.

Seda tingimust pole „Walk- In" tüüpi ja madala tööpinnaga tõmbekappidele. Tõmbekappide lükandakna riputusmehhanism peab välistama lükandakna allakukkumise ühe riputi katkemisel. Lükandaken peab liikuma sujuvalt ning tema vertikaalseks nihutamiseks ei peaks rakendama suuremat jõudu, kui 30N üheklaasilise akna puhul, kombineeritud klaasidega akna puhul max. 50N. Vältimaks korrosiooni võimalikku mõju ei ole riputusmehhanismis kasutada katmata terastrossi. Eelistatud on plastikrihmad, mille sisse on sulataud terastrossid. Kui tõmbekappidel kasutatakse automaatset elektrilist aknatõstukit, siis peab seda olema võimalik juhtida ka käsitsi. Automaatse liikumise kiirus ei tohi ületada 0,5m/s. Elektrilised lükandaknaid käsitletakse Standarditega EN_291-1 ja EN_292-2. Lükandakna käepideme suurus ja asukoht ei tohi olla ohtlik kasutajale sellega, et ta takistab vaatevälja või tööruumi sisenemisel.

Tõmbekapid peavad olema varustatud minimaalselt audio-visuaalse alarmsüsteemiga, mis hoiatavad lükandakna avamisel üle lubatud normi. Õhuvoolu kiiruse indikaator peab hoiatama kasutajat puudulikust äratõmbest tulenevate ohtude eest ja kui vajalik, siis juhtima tõmbekapist väljatõmmatava õhu ning ruumi sissepuhutava õhu hulka, et taastada ohutu töötamine. Akustilisel alarmil võib olla vaigistusvõimalus peale alarmi edastamist. Visuaalse alarmina sageli kasutatakse valgusfoori põhimõtteid - roheline ohutu, kollane tähelepanu ja punane - ohtlik.

Erinevate kommunikatsioonide väljundid peavad asuma töökambris ning nendega opereerimine peab toimuma väljastpoolt töökambrit. Põlevate gaaside kommunikatsioonidel peab olema lisa kaitsekraan õnnetusjuhtumi puhuks. Põlevate gaaside kasutamisel tuleb arvestada ka teiste Eestis kehtivate seda valdkonda reguleerivate õigusaktidega. Vastavalt Standard EN-13792, "Colour coding of taps and valves for use in laboratories", peavad erinevad kommunikatsioonid olema märgistatud temale iseloomuliku värvi või sümboliga.

 

 

detailabzuege 0586

Kõik elektrivarustus pistikupesad peaksid asetsema väljaspool töökambrit. Kui see on siiski möödapääsmatu töökambris kasutatava aparatuuri suhtes, siis peavad need olema väljalülitatavad väljastpoolt töökambrit. Kui need asuvad allpool tööpinda, siis peavad nad olema kaitstud vedeliku lekkimise eest ja omama min. kaitseklassi IP-44 vastavavuses Standardiga EN_60529.

Valgustus peab olema mõõdetud ja aktiga kinnitatud selle vastavust Standard 14175-3: 2003, punkt 9. Valgustust mõõdetakse vähemalt 8 punktist 1 ruutmeetri kohta. Valgustugevus tõmbekapi tööpinnal peab olema min. 600 lux. Valgusti peab asetsema väljaspool töökambrit ning olema eraldatud sisekambrist läbipaistva klaaspaneeliga. Valgustitest peab kasutama plahvatuskindlaid valgusteid.

VAV süsteem (Variable Air Volume) esmaseks ülesandeks on kontrollida ja juhtida väljatõmmatava õhuhulga kogust tõmbekapi esiklaasi erinevate asendite puhul, et tagada töötava personali maksimaalne turvalisus ja minimaalne energiatarve. Kuna tõmbekappide kasulik tööaeg on 5% kogu tööajast, siis on energia kokkuhoiust lähtudes väga tähtis, et tõmbekapid ei töötaks kogu aja maksimaalvõimsusel vaid oleksid võimelised kontrollima ja reguleerima väljatõmmatavat õhukogust. Minimaalne äratõmme peab säilima ööpäeva ringselt, kui laboriruumi ventilatsioon toimib osaliselt või täielikult läbi tõmbekappide. Tõmbekappi ei ole mõistlik kasutada hoiukapina. Selleks on ettenähtud erinevad äratõmbega kemikaalide hoiukapid, mis on kordades odavamad. Kaasaegsetes laboratooriumites planeeritakse ruumi äratõmme valdavalt läbi tõmbekappide. Seejuures on võimalik reguleerida ventilatsioonisüsteem erinevatele režiimidele (päevane, öine, muutuv ja puhkus).

Ideaalis on laboratooriumi täielik õhuvahetus iga 5 minuti järel, mis teeb 12 õhuvahetust tunnis. Tavaliselt on see vahemikus 8 ACH (air change per hour) aktiivsel tööajal ja 4 ACH öötundidel ja nädalavahetustel.

Tinglikult võib arvestada vahetatava õhukoguse normiks laboris 25m3/(m2 h) põrandapinna kohta.

 

TK- 1200mm

TK-1500mm

TK-1800mm

TK-2100mm

TK-2400mm

Tõmbekapi min. õhuvahetus m3/h  esiklaasi avatus 500m

480

116 l/sec

600

166 l/sec

720

200 l/sec

840

233 l/sec

960

266 l/sec

Tõmbekapi min. õhuvahetus m3/h  esiklaasi suletud asend

200

55 l/sec

200

200

200

200

Walk- In tõmbekappide min. õhuvahetus m3/h

720

200 l/sec

900

250 l/sec

1080

300 l/sec

1260

350 l/sec

1440

400 l/sec

Energiasäästlikud võimalused tõmbekapi ehituses

  • VAV klapp koos automaatikaga
  • Esiakna liikumisandur. Tõmbekapi esiaken sulgub automaatselt kui tema ees ei toimu mingi aja jooksul liikumist.

ATEX tõmbekapid küsi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.