1. Pl?no droši! Budžets jebkur? gad?jum? pal?dz?s nolaisties no m?ko?iem un noteiks priorit?tes.
  2. Uzs?c pl?nošanu no telpas formas, patient nevis no galdu un izliet?u atrašan?s vietas nov?rt?šanas.
  3. Paredzi pl?nošanai, projekt?šanai un apdom?šanai pietiekami daudz laika – ide?li b?tu 6 m?neši.
  4. Sast?di telpu pases, kur?s piefiks? visas konkr?t?s laboratorijas vajadz?bas. Sast?di telpu ventil?cijas pases.
  5. Iesaisti proces? laboratorijas lietot?jus.
  6. Tehnisko sist?mu sarež??t?bai vajadz?tu atbilst to apkalpojoš? person?la iema?u l?menim.
  7. Pie?em, ka iek?rtas tiks izmantotas aizvien vair?k. Pl?nojot telpas apr?kojumu, vadies no š? pie??muma.
  8. Jau projekta s?kuma stadij? iesaisti komunik?ciju pl?nošan? speci?listus. T?s var sast?d?t l?dz 50% no izb?ves izmaks?m, k? ar? n?kotn? b?t par iemeslu liel?kajai da?ai ar apkopi saist?taj?m probl?m?m.
  9. Modul?rs uzb?ves princips nodrošin?s n?kotn? nepieciešamo elast?bu.
  10. Pl?nošan? piev?rs uzman?bu lietot?ju ?rt?bu un sist?mas ergonomikas uzlabošanas aspektam. T? pan?ksi maksim?lo rezult?tu. Neaizmirsti, ka laboratorijas kalpošanas m?ž? liel?ko da?u izdevumu sast?da darbinieku algas. ?kas izmaksas sast?da tikai 5% no kop?j?m iest?des izmaks?m.